تصویر Emilia Justyna Powell

Emilia Justyna Powell

The University of Notre Dame

epowell4@nd.edu

Associate Professor, Department of Political Science, Concurrent Appointment at the Law SchoolUniversity of Notre Dame, IN, USA
تصویر حسین آخانی

حسین آخانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتری گیاه‌شناسی

akhani65@yahoo.com

تخصص‌ها؛ جغرافیای گیاهی، بوم‌شناسی و جغرافیای زيستی، پراکنش اکولوژیکی، حفاظت و تنوع زیستی
تصویر محمد صادق آخوندی

محمد صادق آخوندی

سرپرست دانشگاه صنعتی قم

دکتری فیزیک کاربردی

msa_akhoundi@yahoo.com

تصویر نرگس آذری

نرگس آذری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

تصویر حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ashna@css.ir

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور رئیس‌جمهور، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
تصویر پرویز آقایی

پرویز آقایی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری تخصصی اقتصاد شهری

parviz.aghaei7@gmail.com