حضور امانوئل والرشتاین در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نام عکاس:

شماره گزارش: 112618 یکشنبه 22 مرداد 1396 7881

امانوئل والرشتاین جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آمریکایی روز شنبه دهم اسفندماه ۱۳۹۲ میهمان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بود. محور سخنرانی پروفسور والرشتاین در این جلسه پیدایش هژمونی آمریکا، فرایند افول هژمونی آمریکا، قدرت های جدید و آینده هژمونی جهان و روابط ایران و آمریکا در شرایط فقدان قدرت‌های هژمونیک بود.

تصویر حضور امانوئل والرشتاین در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

حضور امانوئل والرشتاین در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری