تصویر باقر انصاری

باقر انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir

تصویر بنیامین انصاری نسب

بنیامین انصاری نسب

دانشگاه آزاد هرمزگان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

Ben.ansari.n@gmail.com

تصویر حامد اکبری

حامد اکبری

پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک

تصویر زهرا اکبری

زهرا اکبری

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

z.akbari7395@gmail.com

تصویر سعید اکبری

سعید اکبری

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اص

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

Sa_akbari1@yahoo.com

تخصص‌ها؛ تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی مکانیزه بانک‌های اطلاعات بنگاه‌های تجاری
تصویر علی ایزدی

علی ایزدی

صداوسیما

کارشناسی ارشد تبلیغات تجاری

تصویر فواد ایزدی

فواد ایزدی

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتری ارتباطات جمعی

f.izadi@ut.ac.ir

تصویر مینا باباشاهی

مینا باباشاهی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری غذا و تغذیه

m.babashahi21@gmail.com

تصویر سجاد باقرپور

سجاد باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

sbagerpour@yahoo.com