تصویر وحیده ابراهیم‌نیا

وحیده ابراهیم‌نیا

دانشگاه شهيدبهشتي

دكتری برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي

v_ebrahimnia@sbu.ac.ir

تصویر علی محمد ابراهیمی

علی محمد ابراهیمی

دانشگاه جامع امام حسین

کارشناس اندیشکده پایا

تصویر رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی

رییس گروه آمایش و برنامه ریزی وزارت نیرو

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی

Reza_e54@yahoo.com

تخصص‌ها؛ تحلیل اقتصادی، توجیه‌پذیری و امکان‌سنجی مالی و اقتصادی، مدل‌سازی مالی و اقتصادی
تصویر آرین ابراهیمی‌نژاد

آرین ابراهیمی‌نژاد

دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

arianebrahimi@yahoo.com

تصویر نادر ابوالقاسمی

نادر ابوالقاسمی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

abolghasemi83@gmail.com

تصویر سجاد احمدیان

سجاد احمدیان

دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

sahmadian1390as@gmail.com

تصویر حسین ارغوانی

حسین ارغوانی

وزارت نیرو (شرکت توزیع برق تهران بزرگ)

hosein.argavani@gmail.com

تصویر حسین اسدی

حسین اسدی

استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایرا

تصویر امیر اسلامی

امیر اسلامی

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

تصویر مهدی اسلامی

مهدی اسلامی

کارشناس حوزه آب

eslamimehdi@gmail.com