تصویر حسین آخانی

حسین آخانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتری گیاه‌شناسی

akhani65@yahoo.com

تخصص‌ها؛ جغرافیای گیاهی، بوم‌شناسی و جغرافیای زيستی، پراکنش اکولوژیکی، حفاظت و تنوع زیستی
تصویر محمد صادق آخوندی

محمد صادق آخوندی

سرپرست دانشگاه صنعتی قم

دکتری فیزیک کاربردی

msa_akhoundi@yahoo.com

تصویر نرگس آذری

نرگس آذری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

تصویر پرویز آقایی

پرویز آقایی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری تخصصی اقتصاد شهری

parviz.aghaei7@gmail.com

تصویر مهدی آهویی

مهدی آهویی

ژنو سوییس

دکتری روابط بین‌الملل

تصویر مهرالسادات آیتی‌زاده تنها

مهرالسادات آیتی‌زاده تنها

دانشگاه پیام نور

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

mailto:mehr.ayati@yahoo.com

تصویر علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد

بوستون کالج آمریکا

دانشجوی دکترای فاینانس

Ebrahimnejad64@yahoo.com

تخصص‌ها؛ ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تأمین مالی، اقتصاد خرد