امیرحسین تمنایی

اطلاعات تماس

tamannaei@css.ir

پروفایل انگلیسی

سردبیر اجرایی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

tamannaei@css.ir


تخصص‌ها

  • مدیریت رسانه
  • علوم ارتباطات اجتماعی