31
مرداد 1396
در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد:

گرفتار غفلت‌ورزی و پاس‌کاری نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
7
مرداد 1396
استاد سیاست و تحلیل سیستم‌­ها در مرکز سیاست و محیط زیست امپریال کالج لندن مطرح کرد:

ضرورت روایت مشترک از شرایط آبی کشور

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
3
اسفند 1395
19
بهمن 1395

تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
12
بهمن 1395
بازبینیِ روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ

خروج از سلطه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
5
بهمن 1395

تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
28
دی 1395
مقابله با تروریسم در سطح بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

ایران؛ ایستاده در برابر تروریسم

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
14
شهریور 1395

در مسیر اقتصاد سبز

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
2
شهریور 1395
نگرشی متفاوت در مطالعه پدیدۀ خشکیدگی بلوط در جنگل‌های زاگرس

تحلیل غم‌انگیز بلوط‌های خشک‌شده

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
12
مرداد 1395

نظام مالکیت منابع آبی در ایران

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری