امکان‌سنجی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران

تصویر امکان‌سنجی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران

یکی از مهم‌ترین چالش­‌های آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، بین­‌المللی شدن دانشگاه­‌ها است. هدف از این پژوهش، امکان­‌سنجی بین­‌المللی شدن دانشگاه­‌های جامع دولتی شهر تهران است. دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به عنوان نمونه از دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی‎ـ‌تحلیلی است. نمونه از میان مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با استفاده از روش نمونه­‌گیری تصادفی خوشه­‌ای انتخاب شد. در مجموع ۲۶۱ نفر از با روش نمونه­‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده­‌ها با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته گردآوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰.۹۰ ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف‌ـ‌اسمیرنف، تی تست تک­نمونه‌­ای) استفاده شد. یافته‌­های پژوهش نشان داد که میانگین امکان بین‌­المللی شدن دانشگاه­‌های جامع دولتی شهر تهران کمتر از حد متوسط است و در سطح پایین­‌تری از میانگین فرضی قرار دارد.

این مقاله به قلم محبوبه عارفی،[1] علی عزیزی[2]در شماره ۲۶ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ویژه بهار ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله از لینک زیر استفاده کنید.


[1]. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی؛ رایانامه: m_arefi@sbu.ac.ir

[2]. کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه: aziziali91@yahoo.com

112825
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.