Print Friendly

دومین نشست تخصصی بررسی نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور ،با هدف بحث و بررسی معرفی نقشه راه اصلاح نظام اداری ،چالش های و ملزومات  تحقق نقشه راه اصلاح نظالم اداری ،با حضور کارشناسان و صاحب نظران ،امروز در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.


در این نشست دکتر محمود عسگری آزاد گزارشی را در خصوص اهداف و جزئیات هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد،و سپس دکتر سید محمد میر محمدی به بررسی چالش ها و تهدید های پیش روی نظام این نقشه پرداخت .

پس از ارائه این گزارش کارشناسان و صاحب نظران ، نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.

نظام اداری کارامد شرط اولیه و اساسی تحقق اهداف برنامه توسعه است.در ایران نیز ایده اصلاح و تحول نظام اداری همواره یکی از دغدغه های اساسی مورد توجه دولت ها بوده و تقریبا همه آن ها در کنار حرکت به سوی توسعه،اصلاح و بهبود نظام اداری را در دستور کار خود قرار داده اند.با توجه  به اهمیت موضوع مرز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دومین نشست تخصصی را در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداری برگزار نمود.

  • برداشت اول
  • برداشت دوم
  • اوقات شرعی
  • آب و هوا