Print Friendly

روز سوم اسفند ماه، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه روابط میان ایران و بریتانیا بود.